Bedrijfsongeval voor risico van werkgever of werknemer?

21 mei 2014 om 11:20

JURISPRUDENTIE UITGELICHT – Een werknemer die schade lijdt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden kan een schadevergoeding van zijn werkgever eisen. De werkgever is aansprakelijk voor de schade van de werknemer, tenzij de werkgever aantoont dat hij aan zijn zorgplicht (artikel 7:658 BW) heeft voldaan of dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Wat nu als een werknemer schade heeft geleden tijdens werktijd, maar het niet duidelijk is of de schade ook daadwerkelijk tijdens de uitoefening van de werkzaamheden is ontstaan? Dit speelde in de volgende zaak.

Een werknemer is tijdens werktijd gewond geraakt aan zijn pols. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis voor behandeling. De toedracht van het ongeval is onduidelijk. Een aantal dagen na het voorval is er een ongevallenrapport opgesteld. De werkgever heeft geen melding gedaan van het ongeval bij de arbeidsinspectie. De werknemer was vervolgens onbereikbaar voor de werkgever om het ongeval toe te lichten en hij weigerde naar de bedrijfsarts te gaan. De kantonrechter overwoog daarom dan niet kon worden vastgesteld de werknemer een snijwond aan zijn pols had opgelopen tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden en dat daarom de werkgever niet aansprakelijk is voor de schade van de werknemer.

De werknemer laat het hier niet bij zitten en gaat in hoger beroep. De rechter in deze procedure stelt voorop dat een werknemer die op grond van artikel 7:658 lid 2 BW schadevergoeding vordert, dient te stellen en zo nodig dient te bewijzen dat hij schade heeft geleden tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden. Het vereiste dat de schade tijdens de werkzaamheden is ontstaan moet ruim worden uitgelegd. Vast staat dat werknemer tijdens werktijd schade heeft geleden. De exacte oorzaak is weliswaar onduidelijk, maar uit het ongevallenrapport komt naar voren dat de werknemer direct voorafgaand aan het ongeval bezig was met het ‘kloppen van een filter bij de molen’. Hoewel de werkgever aangeeft dat dit werk niet tot de specifieke werkzaamheden van de werknemer behoorden, zijn er volgens de rechter voldoende aanknopingspunten om als vaststaand aan te nemen dat de werknemer in de uitvoering van de aan hem opgedragen werkzaamheden letsel heeft opgelopen. Werkgever heeft geen buiten de uitoefening van de werkzaamheden liggende oorzaak aangedragen. De onduidelijkheid over de exacte toedracht van het ongeluk komen volgens de rechter bovendien voor rekening en risico van de werkgever. Het had op de weg van de werkgever geleden een effectief onderzoek te doen naar de toedracht en een en ander te melden bij de arbeidsinspectie, wat werkgever niet heeft gedaan.

Nu vaststaat dat de schade is ontstaan tijdens de uitoefening van de opgedragen werkzaamheden, komt de rechter toe aan de beoordeling van het standpunt van werkgever dat zij voldaan heeft aan haar zorgplicht en zij daarom niet aansprakelijk is voor de geleden schade. Werkgever heeft gesteld dat zij voldoende begrijpelijke instructies met betrekking tot de opgedragen werkzaamheden heeft gegeven en dat er actief toezicht op deze instructies werd gehouden door ploegbazen. De betreffende instructies en onderbouwing van het gestelde toezicht heeft werkgever echter niet kunnen overleggen. De rechter oordeelt dan ook dat de werkgever tekort is geschoten in haar zorgplicht en aansprakelijk is voor de door werknemer geleden schade, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer of dat nakoming van de zorgplicht het ongeval niet had kunnen voorkomen.

Hoewel werkgever nog wel heeft geprobeerd aan te tonen dat ook bij nakoming van haar zorgplicht het ongeval niet had kunnen worden voorkomen, schuift de rechter dit als onvoldoende onderbouwd terzijde. Daarnaast is niet gesteld noch gebleken dat er sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid. De slotsom is dan ook dat de werkgever de schade van de werknemer dient te vergoeden.

De Nederlandse wetgeving zorgt voor diverse waarborgen die de werknemer beschermen. Een van de redenen hiervoor is dat een werknemer wordt gezien als de zwakkere partij ten opzichte van een werkgever en hij mede daarom moet worden beschermd. Onduidelijkheid in bijvoorbeeld de toedracht van een ongeluk tijdens werktijd komt dan ook snel voor rekening en risico van de werkgever. Van een werkgever wordt verlangd dat hij al het nodige doet om schade van een werknemer te voorkomen en in geval van onduidelijkheid zorgt dat hij effectief onderzoek doet naar de toedracht van een ongeval om de spreekwoordelijke onderste steen boven te krijgen. Doet hij dit niet, dan is dit zijn eigen risico.

Dirk Smit
Lawton Advocaten

Vindplaats: ECLI:NLGHAMS:2013:4941