Basiscontract arbodienstverlening

Wat is een basiscontract arbodienstverlening?
Het basiscontract is een verplichte overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners. Hierin is de manier van ondersteuning vastgelegd, het bevat de minimale voorwaarden voor arbodienstverlening. In de contracten kunnen uiteraard meer afspraken gemaakt worden, conform de wensen van de werkgever.

 • In het basiscontract moet staan hoe de arbodienstverleners de voor de werkgever verplichte taken uitvoeren.
 • Bij de bedrijfsarts moet het contract specifiek ingaan op de uitvoering van de volgende punten:
  – de bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken;
  – de bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure;
  – de bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of -belanghebbende werknemers;
  – de bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion;
  – de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen;
  – de bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Ik ben al klant bij Abilities. Hoe kom ik aan dit basiscontract?
Uw huidige contract zal op veel punten al overeenkomen met de nieuwe Arbowet. Abilites zal u voorzien van een addendum (of een nieuw contract) waardoor u voldoet aan het basiscontract.
De nieuwe wet kent een overgangsperiode van 1 jaar. Dit betekent dat dit voor 1 juli 2018 geregeld dient te zijn. Uiteraard zorgen wij er voor dat binnen deze termijn e.e.a. op orde is voor u.

Brengt dit veranderingen in (de kosten van) de dienstverlening met zich mee?
Met name de mogelijke kosten van de second opinion zullen een wijziging zijn, omdat dit nieuw is. De overige kosten inzake preventie en overleg zullen vergelijkbaar zijn met wat u nu van ons afneemt op dit vlak.

Veel kleinere werkgevers hebben een contract waarin de bedrijfsarts alleen in beeld komt bij  langdurig verzuim. Moeten zij nu weer een contract afsluiten zoals dat in het verleden het geval was?
De nieuwe Arbowet schrijft een basiscontract voor met verplichte basiselementen. Dit geldt voor alle werkgevers.

Moet de samenwerking tussen de bedrijfsarts, ondernemingsraad en preventiemedewerker vastgelegd worden in het basiscontract?
In het contract moet staan hoe het overleg tussen bedrijfsarts, preventiemedewerker en Ondernemingsraad kan plaatsvinden.

Is een arbeidsdeskundigheidsonderzoek mogelijk op basis van het basiscontract?
Voor de uitvoering van de volgende taken moeten deskundigen worden ingeschakeld:
de ziekteverzuimbegeleiding;

 • arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
 • aanstellingskeuringen;
 • bieden van toegang tot de bedrijfsarts voor de werknemer voor individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot werk;
 • toetsen van en adviseren over de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). 

Voor de eerste taken moet een bedrijfsarts worden ingeschakeld. Het toetsen van de RI&E moet door een van de vier kerndeskundigen worden uitgevoerd.
In het contract moet worden beschreven op welke wijze de kerntaken worden uitgevoerd.

Welke van de punten uit het basiscontract zijn wettelijk verplicht voor de werknemer?
In basiscontract is een aantal verplichte onderdelen waaronder toegang tot de bedrijfsarts bedoeld (open spreekuur) en aanstellingskeuringen als aanbieden van arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Ook zullen in het basiscontract de klachtenprocedure en second opinion opgenomen worden. Voor volledig overzicht heeft de OVAL een document inclusief checklist opgesteld.

Wat betekent de komst van het basiscontract voor de keuzemogelijkheid tussen vangnet en maatwerkregeling?
Hier verandert eigenlijk niets. De keuze blijft als voorheen, met instemming van ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging. In de nieuwe Arbowet wordt aangegeven wat de verplichte onderdelen van het contract tussen werkgever en arbodienst/bedrijfsarts dient te zijn.

Voldoet mijn contract met Abilities ook aan het basiscontract?
Al onze contracten zullen worden aangepast aan de nieuwe Arbowet.