Risico-inventarisatie en –evaluatie

5 juli 2017 om 14:36

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Uitgangspunt is dat de RI&E altijd actueel dient te zijn. Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E altijd bijstellen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige wordt getoetst. Bedrijven onder de 25 werknemers die van een erkend RI&E-instrument gebruik maken, hoeven de RI&E niet te laten goedkeuren. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.
Lees verder

Preventiemedewerker

5 juli 2017 om 14:30

Preventiemedewerker verplicht binnen ieder bedrijf
Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf – meestal naast de ‘gewone’ functie – inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. In 2005 werd in de Arbowet opgenomen dat elk bedrijf een of meer preventiemedewerker(s) moet aanstellen. Voor kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de eigenaar/directeur ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen.
Lees verder

Basiscontract arbodienstverlening


5 juli 2017 om 14:08

Wat is een basiscontract arbodienstverlening?
Het basiscontract is een verplichte overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners. Hierin is de manier van ondersteuning vastgelegd, het bevat de minimale voorwaarden voor arbodienstverlening. In de contracten kunnen uiteraard meer afspraken gemaakt worden, conform de wensen van de werkgever.
Lees verder

Waarom de ober nooit een dag ziek is.

5 juli 2017 om 13:56

Ziekteverzuim
Horecapersoneel meldt zich het minst vaak ziek, ambtenaren het meest. Hoe komt dat? Een nieuw CBS-rapport onderzoekt de verschillen in ziekteverzuim. lees verder

Wijzigingen in richtlijnen CE-markering in aantocht

27 mei 2014 om 08:22

REGELGEVING – De EU heeft negen Nieuwe Aanpak Richtlijnen in lijn gebracht met het nieuwe wetgevingskader. Het gaat vooral om richtlijnen voor CE-markering. Definities en (administratieve) procedures die nu soms per richtlijn afwijken, zijn zoveel mogelijk uniform gemaakt voor alle EU-lidstaten. Nederland moet vóór 20 april 2016 de richtlijnen opnemen in de nationale wetgeving. (meer…)

Nieuwe website online!

26 mei 2014 om 14:21

Het is zover! De nieuwe website van Abilities is up and running! Hier vindt u alle informatie over ons bedrijf en onze diensten. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op.

Bedrijfsongeval voor risico van werkgever of werknemer?

21 mei 2014 om 11:20

JURISPRUDENTIE UITGELICHT – Een werknemer die schade lijdt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden kan een schadevergoeding van zijn werkgever eisen. De werkgever is aansprakelijk voor de schade van de werknemer, tenzij de werkgever aantoont dat hij aan zijn zorgplicht (artikel 7:658 BW) heeft voldaan of dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Wat nu als een werknemer schade heeft geleden tijdens werktijd, maar het niet duidelijk is of de schade ook daadwerkelijk tijdens de uitoefening van de werkzaamheden is ontstaan? Dit speelde in de volgende zaak. (meer…)