Preventiemedewerker

Preventiemedewerker verplicht binnen ieder bedrijf
Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf – meestal naast de ‘gewone’ functie – inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. In 2005 werd in de Arbowet opgenomen dat elk bedrijf een of meer preventiemedewerker(s) moet aanstellen. Voor kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de eigenaar/directeur ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen.
De werkgever (verantwoordelijk voor het arbobeleid) en de ondernemingsraad (toets het beleid en spreekt de werkgever er op aan) kunnen de preventiemedewerker om advies vragen. Naast die adviserende taak, werkt de preventiemedewerker mee aan het uitvoeren van de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en de verbetermaatregelen die daaruit voortkomen.

Affiniteit met arbozaken
Iedere betrokken werknemer die affiniteit heeft met arbozaken – zoals een HR-medewerker, facilitair medewerker of (bij bedrijven met maximaal 25 werknemers) de directeur zelf – kan zich aanmelden voor deze functie. Voorwaarde is dat de preventiemedewerker voldoende kennis en ervaring heeft om de preventietaken goed te kunnen uitvoeren. Het is een officiële functie, met een contract waarin staat hoeveel uren aan de taken besteed mogen worden.

Meer aandacht voor preventie
De preventiemedewerker werd destijds geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat bedrijven meer deskundigheid rond gezondheidsrisico’s en preventie ‘binnenshuis’ zouden ontwikkelen. Daarvóór waren bij veel organisaties vooral externe deskundigen bezig met het doorvoeren van het preventiebeleid. Dat werkte niet altijd even goed. Wie dagelijks op de werkvloer is en onderdeel uitmaakt van de bedrijfscultuur, kan problemen eerder signaleren.

Veranderingen per 1 juli 2017
Kortgezegd wordt de rol van de preventiemedewerker duidelijker. De wetgever stelt dat het succes van een preventiemedewerker mede afhankelijk is van de persoonlijke kwaliteiten en positie binnen de onderneming. De medezeggenschapsraad /OR moet daarom instemmen met zijn benoeming en is medeverantwoordelijk voor zijn functioneren. Dat betekent dat de functie van preventiemedewerker meer gaat ‘leven’ binnen de organisatie. Daarbij komt dat de preventiemedewerker nauwer gaat samenwerken met de bedrijfsarts en met externe arbodeskundigen. Die samenwerking zorgt voor een waardevolle uitwisseling van kennis en expertise. Dat komt de duurzame inzetbaarheid van werknemers ten goede.